Andra certifieringssystem och initiativ kan styrka FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor

FSC har nu sjösatt sin rutin för att kunna godkänna att andra certifieringssystem kan anses uppfylla FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor. Rutinen (PSU-PRO-10-003 V1-0) öppnar upp för att även annat än just certifieringar kan vara gångbara, man nämner nämligen även initiativ som en möjlighet. Detta breddar begreppet och i sitt utskick nämner man bl.a. nationella regelverk, interna upphandlingspolicys och företagspraxis som möjliga initiativ. Om man som certifierat företag vill sätta i gång denna process krävs att man fyller i det ansökningsformulär som tagits fram. En viktig del i detta är att man nämner ytterligare ett företag som nyttjar den certifiering eller det initiativ man lyfter till granskning. Detta gynnar med andra ord branschgemensamma överenskommelser och andra eventuella former av samarbeten. Skulle man få ett godkännande från FSC så minskar givetvis kraven på både det egna företaget samt certifieringsorganet i hur man styrker efterlevnad av kraven.